Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marco Sanders – Gideon

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, facturen, transacties, contracten, afspraken en dergelijke, waarbij Marco Sanders, handelend onder de naam Gideon of één van de andere onder Kamer van Koophandel-nummer 50646559 ressorterende handelsnamen de opdrachtnemer is, zoals, maar niet beperkt tot: Gideon International, Gideon Tekstidee en Gideon Trading, alle gevestigd op Schrijnwerkersplein 12, 5555 CP te Valkenswaard.

1 Aard van de overeenkomst

1.1 Partijen verbinden zich ten opzichte van elkaar zich in overeenstemming met het karakter van deze overeenkomst van opdracht jegens elkander te gedragen.

1.2 Opdrachtnemer verklaart uitdrukkelijk de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden uit te oefenen in het kader van zijn eigen onderneming en voor meerdere opdrachtgevers werkzaam te (willen) zijn.


2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

3 Offertes

3.1 Offertes worden te allen tijde geacht vrijblijvend te zijn, voor zowel opsteller (Gideon) als aanvrager. Indien aanvrager gebruik wenst te maken van de aanbieding die in de offerte gedaan wordt, zal Gideon aan aanvrager in beginsel een opdrachtbevestiging via e-mail, als PDF-bijlage, doen toekomen. Hiermee wordt de overeenkomst geacht van kracht te zijn. Ook wanneer er geen formele en/of uitdrukkelijke opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden, wordt de gebruikelijke communicatie ten aanzien van een opdracht, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek tot schrijven/redigeren/vertalen, beschouwd als het verstrekken van een opdracht.
3.2 Opdrachtnemer kan opdrachtgever vragen om een geautoriseerde opdrachtbevestiging; dit zal in de meeste gevallen geschieden middels een handtekening door een bevoegd persoon.

4 Overeenkomsten

4.1 Overeenkomsten kunnen eenmalig of terugkerend zijn; terugkerende overeenkomsten kunnen voor bepaalde of onbepaalde tijd zijn.
4.1.1 Een eenmalige overeenkomst is een overeenkomst die aangegaan wordt voor het uitvoeren van een opdracht waarbij gewoonlijk, na uitvoering van de overeenkomst, één factuur wordt verstuurd, behalve wanneer (deel)betaling vooraf of deelfacturering is overeengekomen.
4.1.2 Een terugkerende overeenkomst is een overeenkomst waarbij regelmatig vergelijkbare werkzaamheden voor dezelfde opdrachtgever worden uitgevoerd, zoals bij opdrachten die langer dan 1 maand duren en waarvoor gewoonlijk maandelijks of tweewekelijks een factuur wordt verstuurd.

5 Reclameringen

5.1 Indien opdrachtgever één of meer fouten in het werk van opdrachtnemer constateert waarvan opdrachtgever wenst dat die door opdrachtnemer hersteld worden, dient opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld door opdrachtgever, ten laatste 8 dagen na oplevering van de opdracht. Reclameringen ontslaan opdrachtgever niet van de verplichting tot betalen van de openstaande factuur/facturen.
5.2 Indien opdrachtgever het oneens is met de inhoud van een door opdrachtnemer verstuurde factuur, dient opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis te worden gesteld door opdrachtgever, ten laatste 8 dagen na factuurdatum. Reclameringen ontslaan opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de openstaande factuur/facturen.

6 Aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer oefent zijn beroep uit naar beste kunnen en verricht zijn werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever; waarbij uitdrukkelijk opgemerkt dient te worden dat opdrachtnemer enkel aansprakelijk gesteld kan worden voor de werkzaamheden die hij in het kader van de onderhavige overeenkomst uitvoert en/of heeft uitgevoerd. Er kan dan ook onder geen enkele voorwaarde sprake zijn van eventuele schadevergoeding die hoger is dan het bedrag dat voor betreffende werkzaamheden is/wordt berekend door opdrachtnemer.

7 Facturering

7.1 De opdrachtnemer stuurt aan het einde van de opdracht een factuur, tenzij deelfacturering of (deel)betaling vooraf is overeengekomen.

7.2 De betalingstermijn van door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstuurde facturen is altijd strikt 14 dagen netto, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3 Opdrachtnemer is gerechtigd facturen enkel per e-mail te versturen, als PDF-bijlage, en niet per post. Facturen die per e-mail verstuurd zijn worden geacht opdrachtgever tijdig te hebben bereikt. Opdrachtgever wordt geacht opdrachtnemer tijdig (= ten laatste in de maand volgend op het afronden van het project of ten laatste in de maand volgend op de maand waarop de factuur betrekking heeft) in kennis te stellen van het niet ontvangen van een factuur.

8 Geheimhouding

8.1 De opdrachtnemer zal uit hoofde van de door hem aanvaarde opdracht de aan hem toevertrouwde informatie met de grootst mogelijke zorg behandelen ten aanzien van geheimhouding. Op verzoek van opdrachtgever kan er een non-disclosure agreement worden opgesteld en ondertekend.

9. Verzekeringen

9.1 Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat hij beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering.

9.2 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het risico van inkomensverlies als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

10. Einde

10.1 De overeenkomst wordt beëindigd:

  • in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd: door het verstrijken van de duur waarvoor zij is aangegaan;
  • in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd: door opzegging door een der partijen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  • door opzegging van één der partijen door de andere met onmiddellijke ingang, om een dringende aan de betrokken partij onverwijld meegedeelde reden; een dringende reden is aanwezig wanneer zich met betrekking tot één der partijen een situatie voordoet waarin van de andere partij niet in redelijkheid kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet;
  • door overlijden of blijvende aanmerkelijke beroepsinvaliditeit van opdrachtnemer, met directe ingang.

11. Overige bepalingen

11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden om werkzaamheden te verrichten, indien dit verhinderd wordt door overmacht of zwaarwegende omstandigheden. In voorkomende gevallen verplicht opdrachtnemer zich hier de opdrachtgever direct van in kennis te stellen.

11.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in der minne geschikt blijken te kunnen worden, zullen wanneer nodig voorgelegd worden aan een bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is.